Website
Website

สัญญาการให้บริการ

   สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง บุคคล หรือนิติบุคคลผู้ซึ่งลงนามในใบสมัคร/สัญญารับบริการที่ผู้ให้บริการจัดให้ หรือผู้ซึ่งตกลงรับบริการไว้กับผู้ให้บริการโดยลงลายมือชื่อในใบสมัครขอใช้บริการ/สัญญาการใช้บริการ หรือคำขออื่นใด และ/หรือได้ตกลงใช้บริการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการแล้ว ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” กับ บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้บริการ
   ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและหรือบริการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการจะมีสิทธิใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและ/หรือบริการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการจัดสรรให้เพื่อใช้ในการรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก รวมตลอดถึงการใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและบริการเสริมต่างๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดและที่เปิดให้บริการอยู่แล้วทั้งในปัจจุบันและที่จะจัดให้มีขึ้นในอนาคต ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะรวมเรียกว่า “บริการ” โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ทุกประการ และผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ทำสัญญา หรือไม่เปิดให้ใช้บริการต่างๆ กับบุคคลใดๆ หรือกับผู้ใช้บริการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้

 1. การให้บริการ
   ผู้ให้บริการตกลงให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงรับบริการ ดังนี้
    1.1 การให้บริการตามสัญญานี้ ประกอบด้วยบริการที่มีลักษณะและประเภทของการให้บริการต่าง ๆ ประกอบด้วยบริการเหล่านี้ อย่างน้อยหนึ่งบริการ ดังนี้
        1.1.1 บริการช่องรายการทีวีดิจิตอลที่ให้บริการปกติ
        1.1.2 บริการช่องรายการพิเศษที่ผู้ให้บริการจัดสรรให้เพื่อใช้ในการรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
        1.1.3 บริการช่องรายการตามคำสั่งซื้อนอกเหนือจากรายการปกติ (A La Carte)
        1.1.4 บริการเสริมวีดิทัศน์ตามคำขอ (Video on demand)
        1.1.5 บริการส่งเสริมการขายอื่น หรือบริการเสริมอื่น
        1.1.6 บริการอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดและเปิดให้บริการทั้งในปัจจุบันและที่จะจัดให้มีในอนาคต โดยผู้ใช้บริการตกลงเข้าทำสัญญากับผู้ให้บริการ
        ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดลักษณะและประเภทการให้บริการเป็นไปตามรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นที่ผู้ให้บริการกำหนด และผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นนั้นๆ
        ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่ารายการ หรือช่องรายการต่างๆ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมทั้งเงื่อนไขการรับชมเนื้อหารายการ หรือช่องรายการ หรือบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดย
  ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เป็นไปตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับสิทธิเนื้อหารายการหรือช่องรายการหรือเจ้าของช่องรายการนั้นหรือผู้ให้บริการกำหนด
    1.2 เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ เช่น Set Top Box สมาร์ทการ์ด รีโมทคอนโทรล สายสัญญาณภาพและเสียง เป็นต้น
        
 2. ระยะเวลาของการให้บริการ
     สัญญานี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา โดยให้นับระยะเวลาเริ่มต้นการให้บริการตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการเริ่มให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีกำหนดระยะเวลาจำกัดระหว่าง 12-36 เดือน ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้ตกลงกันวันที่ทำสัญญา โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว เช่น การได้รับส่วนลดหรือได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรือค่าติดตั้ง การชำระค่าบริการรายเดือนในอัตราต่ำกว่าปกติ เป็นต้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการตามสัญญานี้ต่อไป ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการรายเดือนในอัตราปกติของแต่ละบริการ
        
 3. สิทธิและหน้าที่
     3.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ
        3.1.1 ผู้ให้บริการตกลงให้บริการตามลักษณะ ประเภทเงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการตามที่ตกลงในสัญญานี้ หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ”) ประกาศกำหนด
        3.1.2 ผู้ให้บริการมีภาระในการพิสูจน์ในกรณีที่ผู้ใช้บริการโต้แย้งว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการตามที่ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
          ในกรณีที่การให้บริการไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา ผู้ให้บริการจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม
        3.1.3 หากผู้ให้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการที่ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการอื่น ๆ อันมีลักษณะเป็นสาระสำคัญของการให้บริการ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปลี่ยนแปลง
          หากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นเหตุให้ลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม ผู้ให้บริการตกลงจะเยียวยา หรือลดค่าบริการหรือยกเว้นค่าบริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม หรือให้โอกาสผู้ใช้บริการบอกเลิกสัญญานั้นก็ได้
        3.1.4 ผู้ให้บริการมีหน้าที่แก้ไขเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นกับการให้บริการของผู้ให้บริการจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้โดยเร็วและผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องดังกล่าว เว้นแต่ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ใช้บริการ
        3.1.5 ผู้ให้บริการจะไม่ถือเอาเหตุแห่งการได้ส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของค่าเครื่องอุปกรณ์ในขณะที่ส่งมอบเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการนั้นมากำหนดเป็นเงื่อนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้บริการหรือเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการที่ผู้ใช้บริการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด
          ในกรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะคิดค่าใช้จ่ายจากการส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
        3.1.6 ผู้ให้บริการตกลงจะซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้ให้บริการส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะมีการคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม เมื่อเกิดความชำรุดบกพร่องภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องดังกล่าวเกิดจากผู้ใช้บริการ และตกลงจะไม่คิดค่าบริการตลอดระยะเวลาที่มีการซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
        3.1.7 ผู้ให้บริการตกลงจะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
        3.1.8 ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นการให้บริการตามสัญญานี้ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interests) ซึ่งจะเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อมูลนั้นจะถูกนำส่งแก่คณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ผู้ให้บริการเมื่อใดก็ได้ตามช่องทาง ขั้นตอน และวิธีการที่ ผู้ให้บริการกำหนด”

     3.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
        3.2.1 ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งส่งมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซึ่งยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสามารถขอตรวจสอบต้นฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวได้ด้วย
            1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีลูกค้าต่างชาติ) สัญชาติ วันเดือนปีเกิด
            2) ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ การจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ E-mail หรือ Line ID หรือช่องทางอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงหรือแจ้งไว้เพื่อใช้ในการติดต่อ
        3.2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ อันเป็นการก่อกวน รบกวน หรือเกิดความไม่สะดวกทั้งต่อผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการอื่นของผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นใด
        3.2.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บรักษารหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการหรือรหัสส่วนตัวใดๆ เพื่อใช้บริการของผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ
        3.2.4 ผู้ใช้บริการที่ได้รับมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว โดยไม่นำเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ของเครื่องอุปกรณ์นั้น ๆ ตลอดจนใช้ความระมัดระวังในการรักษาดูแลเครื่องอุปกรณ์นั้น ๆ เช่นวิญญูชนพึงกระทำ และต้องส่งคืนให้แก่ผู้ให้บริการสภาพดีเว้นแต่เป็นการเสื่อมสภาพตามปกติและสามารถใช้งานได้เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง หากผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องอุปกรณ์นั้นจนไม่สามารถใช้งานได้ หรือผู้ใช้บริการไม่คืนเครื่องอุปกรณ์ หรือไม่ยินยอมให้ผู้ให้บริการหรือตัวแทนเก็บเครื่องอุปกรณ์คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวได้ แต่จะต้องไม่เกินกว่าราคาตลาดของค่าเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั้น
        3.2.5 ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้
        3.2.6 ผู้ใช้บริการมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้ให้บริการหากผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการของผู้ให้บริการตามกลไกหรือช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด
        
 4. การเรียกเก็บและการชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย
     4.1 ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด (“ค่าบริการ”) จากผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์หรือจะใช้ประโยชน์ในบริการตามอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการกำหนด และเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงกันไว้ในสัญญา และ/หรือตามรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครหรือยื่นคำขอใช้บริการไว้กับผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใดที่มีข้อตกลงไว้กับผู้ให้บริการซึ่งจะต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
     4.2 นับแต่วันเริ่มบริการ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการและค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการอันเกิดจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยมีรายการดังต่อไปนี้ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
        4.2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่เกิน 2,000 บาท ชำระในวันสมัครใช้บริการ
        4.2.2 ค่าติดตั้ง ไม่เกิน 5,000 บาท ชำระในวันสมัครใช้บริการ
        4.2.3 ค่าเปิดใช้บริการอุปกรณ์ ไม่เกิน 2,000 บาท ชำระในวันสมัครใช้บริการ
        4.2.4 ค่าบริการแพ็กเกจรายเดือน ไม่เกิน 2,000 บาท
        4.2.5 ค่าบริการอุปกรณ์รายเดือน ไม่เกิน 200 บาท
        4.2.6 ค่าเครื่องอุปกรณ์ Set Top Box หรืออุปกรณ์สำหรับใช้บริการตามสัญญา ไม่เกิน 3,000 บาท (กรณีผู้ใช้บริการประสงค์ซื้ออุปกรณ์)
        4.2.7 ค่าบริการช่องรายการตามคำสั่งซื้อนอกเหนือจากรายการปกติ (A La Carte) ไม่เกิน 1,000 บาท
     4.3 ผู้ให้บริการจะจัดส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการของผู้ใช้บริการเพื่อเรียกเก็บค่าบริการ หรือค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยใบแจ้งรายการดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ และการคำนวณค่าบริการในลักษณะที่ชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจถึงรายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่ายที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งรายการนั้นได้ ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีช่องทางการรับชำระเงินที่สะดวกและเพียงพอต่อการชำระค่าบริการ (เช่น สำนักงานของผู้ให้บริการ เคาท์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร หรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ เป็นต้น)
     4.4 ผู้ให้บริการจะจัดส่งใบแจ้งรายการเพื่อเรียกเก็บค่าบริการทางช่องทางไปรษณีย์ หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความสั้น (SMS) หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือวิธีการอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่ผู้ใช้บริการตกลงหรือแจ้งไว้
     4.5 ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
     4.6 ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่มีการกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องวางเงินประกันหรือต้องชำระเงินอย่างอื่นอันมีลักษณะเช่นเดียวกับเงินประกันเพื่อใช้บริการ
     4.7 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการภายในระยะเวลาที่ถึงกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการคิดดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ หรือเงินอื่นใดในลักษณะดังกล่าวในอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
     4.8 ในกรณีที่ปรากฏข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการ ผู้ให้บริการตกลงจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว และต้องแจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการมีคำขอ หากผู้ให้บริการไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ให้บริการจะสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการในจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้โต้แย้งนั้น
     4.9 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจำนวนที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจริง ผู้ให้บริการตกลงคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการที่เรียกเก็บเกินให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ และผู้ให้บริการตกลงชำระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้กำหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือกให้ดำเนินการในการคืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกินเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ใช้บริการ อาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
     4.10 เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการตามที่เรียกเก็บแล้วผู้ให้บริการจะต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อแสดงว่าตนได้รับชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการแล้ว โดยจัดส่งให้ผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือโดยจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และ/หรือเว็ปไซต์ของผู้ให้บริการ และ/หรือวิธีการอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคต ตามที่ผู้ใช้บริการตกลงหรือแจ้งไว้
     4.11 กรณีผู้ใช้บริการตกลงสมัครบริการโดยขอรับสิทธิได้รับส่วนลด หรือยกเว้นค่าติดตั้งในวันสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการจนครบกำหนดตามสัญญาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น หากผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าติดตั้ง ที่ได้รับส่วนลดหรือยกเว้นในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว เว้นแต่กรณีเหตุแห่งการยกเลิกบริการเกิดขึ้นจากการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้ให้บริการได้แจ้งไว้ หรือเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าติดตั้งทั้งหมด
       กรณีผู้ใช้บริการตกลงสมัครบริการ โดยยินยอมชำระค่าติดตั้งเต็มจำนวนให้แก่ผู้ให้บริการตั้งแต่วันที่สมัครใช้บริการ หากผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดตามสัญญาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น ผู้ใช้บริการไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ผู้ให้บริการอีก
        
 5. การขอระงับการใช้บริการชั่วคราว
     5.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการใช้บริการของผู้ให้บริการเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจัดขึ้นเพื่อรับแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการใช้บริการได้ทันที
  ในการขอระงับการใช้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการตกลงจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใช้บริการ
     5.2 เมื่อผู้ใช้บริการได้แจ้งขอระงับการใช้บริการต่อผู้ให้บริการตามวิธีการที่กำหนดในสัญญาแล้ว ผู้ใช้บริการย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในค่าบริการที่เกิดขึ้นภายหลังการแจ้งขอระงับการใช้บริการชั่วคราวมีผล เว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่าค่าบริการที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทำของผู้ใช้บริการ
     5.3 ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการชั่วคราว โดยมีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 วัน รวมกันไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบระยะเวลาใช้บริการ 1 ปี
  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาขั้นสูงที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ให้บริการอาจยกเลิกการให้บริการได้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
     5.4 เมื่อครบกำหนดการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวแล้วผู้ให้บริการ มีหน้าที่ต้องเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการดังกล่าวได้ทันที โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ใช้บริการไม่ได้
     5.5 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวต่อผู้ใช้บริการก็ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ทันที
        5.5.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ
        5.5.2 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
        5.5.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ
        5.5.4 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสัญญา
        5.5.5 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 2 คราวติดต่อกัน
        5.5.6 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชำระค่าบริการ
        5.5.7 ผู้ให้บริการมีเหตุที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรทัศน์ที่ใช้ในการให้บริการ
        
 6. การเลิกสัญญา
     6.1 ผู้ให้บริการจะโอนสิทธิการให้บริการตามสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายอื่นมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก กสทช. และผู้รับโอนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่มีผลอยู่ก่อนการโอน|
     6.2 ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ด้วยการบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการครบถ้วนจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
     6.3 ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ทันที หากมีเหตุดังต่อไปนี้
        6.3.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้บริการ
        6.3.2 ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสำคัญของสัญญา
        6.3.3 ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย
        6.3.4 ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
     6.4 ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการตามสัญญา ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
        6.4.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
        6.4.2 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 2 คราวติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้าในใบแจ้งรายการการใช้บริการเพื่อเรียกเก็บค่าบริการ และได้ทำการเตือนตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว
        6.4.3 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
        6.4.4 ผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ
        6.4.5 ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุสุดวิสัย
        6.4.6 เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
        กรณีที่ระบุในข้อ 6.4.1 ถึง 6.4.6 ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ด้วยการบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
     6.5 เมื่อสัญญาเลิกกัน ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าบริการหรือเงินอื่นใดค้างชำระให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเมื่อผู้ให้บริการได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ใช้บริการหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องแล้ว จะดำเนินการคืนเงินภายในสามสิบวันนับแต่วันเลิกสัญญาด้วยเงินสด เช็ค หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
       ผู้ให้บริการมีหน้าที่ชำระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการคิดจากผู้ใช้บริการกรณีผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินค้างชำระให้แก่ผู้ใช้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น เว้นแต่การไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้นั้น มิได้เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ
        
 7. การปฏิเสธการให้บริการ
     ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการทำสัญญา หรือการให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการ หากมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
     7.1 เมื่อผู้ใช้บริการมีรายชื่อปรากฏอยู่ในระบบการค้างชำระค่าบริการของผู้ให้บริการ
     7.2 เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ หรือเคยถูกผู้ให้บริการระงับการให้บริการอันเนื่องมาจากเหตุข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 5.5.3 – 5.5.6
     7.3 เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บริการถูกยกเลิก หรือเคยถูกผู้ให้บริการยกเลิกการให้บริการเนื่องมาจากเหตุข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 6.4.2 – 6.4.4
        
 8. เงื่อนไขเพิ่มเติม
     8.1 การให้บริการตามสัญญานี้ เป็นบริการโทรทัศน์ประเภทที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะรับบริการตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป
     8.2 ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้ Application ต่างๆ ที่ผู้ให้บริการจัดหามาให้บนอุปกรณ์ Set Top Box และอาจติดตั้ง Application อื่นเพิ่มเติมในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อกรณีที่ผู้ใช้บริการติดตั้ง Application ที่ผิดกฎหมาย หรือที่ไม่เหมาะสมทางเทคนิคลงบนอุปกรณ์ Set Top Box
     8.3 กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการใช้งานอุปกรณ์ Set Top Box เนื่องจากการถูกดัดแปลง, ทำลาย, การใช้งาน
  ที่ผิดวิธี หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ Set Top Box และจำต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ Set Top Box ใหม่ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเปิดใช้บริการอุปกรณ์ (ถ้ามี) Set Top Box ชุดใหม่เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว
     8.4 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิการใช้บริการเฉพาะภายในที่พักอาศัยหรือสถานที่ติดตั้ง ของผู้ใช้บริการเพื่อรับชมรายการเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้มีหรือยินยอมให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือออกแสดง หรือทำให้ปรากฏไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในที่สาธารณะไม่ว่าวิธีการใดๆ ไม่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือนำไปใช้ในทางการค้าหรือเพื่อหาประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หากฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนดังกล่าวเองทั้งสิ้น และให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการได้
     ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญานี้ซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจนเข้าใจรายละเอียดครบถ้วนแล้ว จึงตกลงใช้บริการโดยลงลายมือชื่อในใบสมัครขอใช้บริการและ/หรือคำขออื่นใด และ/หรือตกลงใช้บริการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงเข้าทำสัญญากับผู้ให้บริการ และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ